Søk Rødliste Med rammer

NTCarex bergrothii

flarkstarr flarkstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex bergrothii
NT
Karplanter (Norge)
A4c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv)
NT

Artsinformasjon

7

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Flarkstarr (Carex bergrothii) vurderes som nær truet (NT) fordi den er knyttet til en utsatte naturtype i kombinasjon med et begrenset utbredelsesområde og få lokaliteter. Arten er en nordisk, østlig myrplante med meget snever økologi. Den er knyttet til mjukmatte og lausbotn i våte skogsmyrer, oftest i direkte tilknytning til tjønner. Naturtypen er utsatt for grøfting og drenering, vanligvis som grunnlag for skogplanting. Arten ble først påvist som norsk art i 1967, på grunnlag av et herbariebelegg fra 1905, og den har vært oversett inntil helt nylig. Den er pr. idag kjent fra 14 lokaliteter (se Elven & al. under forb., med kart og diskusjon). Storparten av funnene er fra 1990-tallet og senere. Dette innebærer trolig at en hoveddel av opprinnelige forekomster forsvant før de kunne bli oppdaget.

 

Angivelser som Carex bergrothii fra Vestlandet (Hordaland) og Sørvestlandet (Rogaland) refererer til en beslektet, men trolig artsskilt, ennå ikke navnsatt plante: Carex sp. "aff. bergrothii".

 

Den kjente utbredelsen til flarkstarr omfatter Midt- og Nord-Sverige, Finland, russisk Karelen og Baltikum, men arten kan forekomme lenger øst i Russland.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Palmgren, A. 1959. Carex-gruppen Fulvellae Fr. i Fennoskandien. I. Soc. Fauna Fl. Fenn. 2: 1-165