Søk Rødliste Med rammer

VUCarex acutiformis

stautstarr stautstorr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Carex acutiformis
VU
Karplanter (Norge)
B2a((i))b(iii)
EN

Artsinformasjon

15

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Stautstarr (Carex acutiformis) vurderes som sårbar (VU) fordi arten har et lite forekomstareal, og utbredelsen er trolig blitt fragmentert. Arten har en sørøstlig utbredelse i Norge, i dag trolig fra Øf Våler og Te Skien nord til He Ringsaker. Den er knyttet til rikmyr og til rike strandsoner langs ferskvatn. Disse naturtypene har vært og er utsatt for grøfting, utfylling, regulering av vasstand, og for oppdyrking av kantsoner. Nesten nøyaktig 50 % av de kjente forekomstene er forsvunnet, nokså jamt fordelt over utbredelsen, men trolig med tap av Sørlands-forekomsten (AA Arendal) og med mye fragmentering. Tilstanden til de gjenværende forekomstene er delvis ukjent, men arten har mange godt sikrete og stabile forekomster. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996). Grøstad (2001) omtaler nyfunn i Vestfold, og Wesenberg et al. (2001) forsøk med transplantasjon i Oslo for å sikre arten.

Stautstarr er utbredt i Eurasia, Nord- og Sør-Afrika.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmark  > Myrmassiv
  • jordvannsdominert myr
  • flommyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark
  • uten limnogen vanntilførsel
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant
  • rik myrkant
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Grøstad, T. 2001. Stautstarr Carex acutiformis Ehrh. funnet som ny for Vestfold i Brunlanes, Larvik kommune. Blyttia. 59: 51
 • Wesenberg, J., Wischmann, F. & Sandaas, K. 2001. Transplantasjon av stautstarr Carex acutiformis til 11 nye lokaliteter i Oslo SØ - resultat etter 12 år. Blyttia. 59: 52-58