Søk Rødliste Med rammer

CRBlysmus compressus

flatsivaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Blysmus compressus
CR
Karplanter (Norge)
C2a(i); D1
CR

Artsinformasjon

15

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Flatsivaks (Blysmus compressus) vurderes som kritisk truet (CR) fordi arten har et meget begrenset forekomstareal med få indivier og enda færre reproduserende individer. Arten omtales hos Fægri & Danielsen (1996, med kart) og har vært kjent fra 4-5 strandnære forekomster på Sørøstlandet og Sørlandet i Ak Asker: Nesøytjern (sist sett i 1904), AA Tvedestrand: Sandøya (sist sett i 1991) og AA Grimstad: Fevik (sist sett i 1959), og Marivollbukta (sist sett i 2006). Arten har vært ettersøkt, og Marivollbukta i Grimstad og antakelig Sandøya i Tvedestrand er trolig de eneste gjenværende lokaliteter. Forekomsten i Grimstad er på en strandeng som blir holdt lågvokst som del av en campingplass, mens forekomsten i Tvedestrand er i strandeng uten skjøtsel. Arten er klonal. Individtallet er trolig meget lågt, kanskje bare noen få genetiske individer på hvert sted. Arten vil forsvinne raskt fra Norge om ikke tiltak iverksettes.

 

Flatsivaks er utbredt i Eurasia og Nordvest-Afrika.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvassfukteng
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.