Søk Rødliste Med rammer

NTBallus chalybeius

flathopper

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ballus chalybeius
NT
Edderkoppdyr
B1a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Funn av denne karakteristiske arten er begrenset til Oslofjordsområdet og Sørlandskysten. Til tross for at mørketall for forekomst er betydelige er utbredelsen ganske sikkert begrenset i Norge. Arten vurderes derfor som NT etter kriteriene B1a((i))b(iii).

Ingen kjente nye funn fra Norge siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1876. Oversigt over Norges Araneida I. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1875: 225-259
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 1991. Spiders (Araneae) from 6 islands in the Oslofjord, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 2000. New records of spiders (Araneae) from the Oslofjord area, SE Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 73-75