Søk Rødliste Med rammer

ENBaldellia repens

soleigro

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Baldellia repens
EN
Karplanter (Norge)
B1a(i,ii)c(v)+2a(i,ii)c(v)
EN

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Soleigro (Baldellia repens) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare er kjent gjenværende fra få forekomster med sterkt fluktuerende antall reproduktive individer. Arten er kjent fra fem vatn: Ro Klepp: Orrevatnet (til 1988) og Malaneset (til 1988), Ho Stord: Ådlandsvatnet (observert sist i 2009) og Tveitvatnet på Huglo der den i 2008 ble gjenfunnet fra en gammel lokalitet, og Tysnes: Vevatnet (observert sist i 2008). Den største forekomsten er trolig i Ådlandsvatnet, og arten er vanlig der i de fleste buktene med finkornet sand- og mudderbunn. Blomstringen varierer sterkt fra år til år i Ådlandsvatnet med bare ”et titalls planter i blomst” i 2005 , men trolig tusenvis i 2006 (Fadnes 2007). En ny lokalitet ble funnet i 2008 i en liten oppdemmet dam like ved Leirvik sentrum (Fadnes 2009). Næringstilsig fra jordbruksområder og vannstandsvekslinger anses som de største truslene (Halvorsen 1980), men Høiland (1996) mener at arten både begunstiges av vannstandssvingninger og tåler en viss eutrofiering. Den begunstiges dessuten, ifølge Høiland, av beite i vannkanten. Arten er også omtalt av Fægri (1960, med noe foreldet kart), Lye & Berg (1988) og Lundberg (1991). Soleigro kan vokse på bredden av sjøer, finnes flytende på overflaten eller vokse neddykket. Den oppviser store bestandssvingninger fra år til år. Den kan derfor være vanskelig å oppdage, og det kan tenkes at den har ennå uoppdagete voksesteder. Potensielle voksesteder finnes det mange av.

Soleigro er en europeisk og nordafrikansk art med nordgrense i det sørvestlige Norge.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • gytjebunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • mellomfast erosjonsbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fadnes, P. 2007. Status for fire rødlistede karplanter knyttet til ferskvann i Stord kommune. Blyttia 65: 260-269
 • Fadnes, P. 2009. Gjenfunnet etter 72 år - mer om soleigro Baldellia repens i Sunnhordland. Blyttia 67: 60-62.
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Halvorsen, R. 1983. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. II. Spesiell del. Univ Oslo, Botanisk hage og museum.
 • Høiland, K. 1996. Truete kulturbetingete planter i Norge. 3. Planter i beitemark og slåtteng. NINA Fagrapport. 19: 1-33
 • Lundberg, A. 1991. Plantegeografiske registreringer på Vestlandet. Blyttia. 49: 129-143
 • Lye, K.A. & Berg, T. 1988. Nye funn og endret status for en del truete og sjeldne arter i Norge. Blyttia. 46: 23-32