Søk Rødliste Med rammer

VUAxenyllodes echinatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Axenyllodes echinatus
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er en habitatspesialist med morfologiske tilpasninger for å leve i små hulrom i finsand. Den  er foreløpig bare kjent fra Norge der den ble beskrevet fra sanddyner ut mot havet i Persfjord i Finnmark (Fjellberg 1988). Senere er den funnet i sanddyner på Lista og Jæren samt på to lokaliteter på kvabbavsetninger (gamle issjø-sedimenter) i Folldal og Dovre. Havstrandlokalitetene er truet av markslitasje (tråkk, kjøring), oljeforurensning og evt. naturkatastrofer (erosjon). Innlandsforekomstene er truet av masseuttak.  Arten vurderes foreløpig etter D-kriteriene (VU).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • svært tørkeutsatt mark

Påvirkningsfaktorer

 • Naturkatastrofer
  • Stormer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Ras/skred
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1988. Six new species of Collembola from North Norway (Hypogastruridae, Odontellidae, Onychiuridae, Isotomidae) Fauna norvegica Serie B 35: 35-41
 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184