Søk Rødliste Med rammer

VUArrhopalites sericus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Arrhopalites sericus
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra en norsk lokalitet der den er godt etablert - en fuktig skrent med mose og hinnebregne (Hymenophyllum wilsonii) sør for Bergen (Bjørnen,  Os). Antagelig mer utbredt på Vestlandet, men potensielle lokaliteter er dårlig undersøkt. Ellers i Norden bare fra Danmark. Spredte forekomster i Europa, nærmest i England og Tyskland. Arten tilhører trolig et vestlig oseanisk faunaelement. Avskoging av området som gir uttørking av leveområdet er en potensiell fare. Vi har for lite kunnskap om arten i Norge til å vurdere den etter B-kriteriene - derfor anvendes D2.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • småbregnefuktskog
  • blåbærfuktskog
 • Terrestrisk  > levende planter
  • bregnesubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1980. Identification keys to Norwegian Collembola. Norsk Entomologisk Forening 1-152.
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.