Søk Rødliste Med rammer

VUAristavena setacea

bustsmyle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Aristavena setacea
VU
Karplanter (Norge)
A3c
EN

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bustsmyle (Aristavena setacea) vurderes som sårbar (VU) fordi den har hatt og har en markert tilbakegang, og fordi dens naturtyper er truet. Arten er konkurransesvak og knyttet til næringsfattige ferskvannstrender og dynetrau, sjeldnere i myr. Arten er kjent fra Øf Hvaler (ved to nærliggende dammer, jf. Gauslaa 1990) og langs sørkysten fra AA Lillesand til Ro Rennesøy. Fægri (1960) omtaler arten med et nå noe foreldet kart. Arten er ganske anonym og trolig noe oversett. Hovedbestanden synes å være knyttet til dynetrau i sanddyneområdene på Lista og Jæren. Populasjonsstruktur i dyneområdet på Lista viser at arten var vanligere før og er blitt desimert og fragmentert ved at teiger er blitt oppdyrket. Denne tendensen er trolig enda klarere på Jæren. Et annet kjerneområde har vært ved ferskvann (gjerne med stor årlig vannstandsvariasjon, naturlig eller regulert) omkring Kristiansand. En sjekk av fem gamle lokaliteter i 2005 ga ingen gjenfunn (O. Pedersen pers. medd.). Her kan trolig tilbakegangen forklares med gjengroing i vannkanten i samband med at vannet ikke lenger blir brukt til kverndrift eller industrielt (dvs. mindre årlig vannstandsvariasjon). Grad av reproduksjon varierer sterkt år om annet, avhengig av sensommer-vannstand.

Bustsmyle er utbredt i Vest-Europa med nordgrense på Sørvestlandet. Den er også angitt fra Chile, der det er uvisst om den er indigen.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > intermediær
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsfattig-ekstremt mineralnæringsfattig
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ombrogen
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • intermediær flommyr
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • dynetrau
 • Kulturmark  > Kystlynghei
  • intermediær kysthei
  • kalkfattig kysthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Gauslaa, Y. 1990. Bustsmyle (Deschampsia setacea), forekomst og økologi i Norge. Blyttia. 48: 157-164