Søk Rødliste Med rammer

VUArctosa perita

strandskrubbedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Arctosa perita
VU
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bekreftede funn foreligger kun fra Jæren og Tjøme. Sannsynlig utbredelse for denne arten er Jærenstrendene samt passende habiatter langs Oslofjorden. Det er også mulig at den kan finnes langs sandstrender ellers på Sørlandskysten, men alle disse vil etter alt å dømme være fragmenterte og lokale. Akkurat som A. cinerea er A. perita knyttet til åpne sanddominerte lokaliteter, primært kystsanddyner og sandstrender. Disse er under hardt press i Norge i dag. På grunn av den begrensede utbrdelsen vurderes arten som VU etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii), B1-kriteriet brukes her ikke siden vi kjenner lite til totalutbredelsen til denne arten på det nåværende tidspunkt.

Flere nye funn siden 2006, fra både Jæren i Rogaland og diverse sandstrender i Vest-Agder, gjort av Harald Løvbrekke (2007, 2009). Det er også gjort ett funn nord for Bokanfjorden, på Karmøy (Løvbrekke 2009), men bestanden her er nok liten.  De største og beste populasjoner av arten finnes imidlertid på Jærestrendene og på Lista i Farsund kommune, Vest-Agder (Løvbrekke). Arne Fjellberg har også funnet arten på Jæren samt på Jomfruland, Kragerø kommune. Stein Andersen har også funnet juvenile individer av Arctosa perita på Jomfruland.

Utbredelsen kan nå bekreftes til å omfatte det meste av Sørlandskysten, men kun på sandstrender og sanddyner og det er liten tvil om at populasjonene vil være sterkt fragmenterte. Selv om mange nye lokaliteter er kommet til kommer arten fremdeles ut som VU etter kriteriene VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii). På grunn av sitt spesielle habitatkrav vil arten fremdeles være sårbar ovenfor selv mindre forandringer i habitatet og riksioen for ytterligere fragmentering gjennom menneskelig påvirkning og bruk av habitatet er stor.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
  • Strandeng og strandsump
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • normalvarme sandsubstrater
  • normalvarme siltsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1876. Oversigt over Norges Araneida I. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1875: 225-259
 • Harald Løvbrekke 2007. Registreringer av den rødlistede edderkoppen Arctosa perita i Rogaland 2007. Insekt-Nytt 32: 13-17
 • Harald Løvbrekke 2009. Noen edderkoppfunn fra Rogaland og Vest-Agder 2008-2009. Insekt-Nytt 34 (4): 13-19