Søk Rødliste Med rammer

VUArctosa lutetiana

hvitryggskrubbedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Arctosa lutetiana
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det finnes kun to funn av denne arten fra Norge, fra Egersund og Drangedal. Arten er knyttet til detritus på sanddominerte lokaliteter, men på kontinentet er den også funnet på solrike, åpen lokaliteter, og de norske funnene skriver seg også fra slike habitater. Den er altså ikke knyttet til strandsonen, men må regnes som relativt begrenset med tanke på utbredelse i Norge, sannsynligvis finnes den kun langs Sørlandskysten og rundt Oslofjordområdet. På denne bakgrunn vurderes arten som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • uryddet kunstmarkseng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > masseuttaksområder
  • grustak
  • sandtak
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38