Søk Rødliste Med rammer

ENArctosa cinerea

stor elvebreddedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Arctosa cinerea
EN
Edderkoppdyr
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Artcosa cinerea er knyttet til ulike sand- og grusdominerte elveavsetninger langs større elver og innsjøer. Bekreftede funn fra Norge er begrenset til slike lokaliteter i Trøndelagsfylkene samt deler av Møre og Romsdal. Enklte rapporterte funn fra strandsonen langs Sørlandskysten foreligger, men disse refererer etter alt å dømme til den nærstående A. perita. Den potensielle utbredelsen til A. cinerea i Norge er meget liten arealmessig sett og alle kjente lokaliteter er under sterkt press fra industri, rekreasjons og utbyggingsinteresser. Mørketall for forekomst er ikke store, det finnes relativt få større elver hvor arten kan tenkes å opptre og hovedtyngden av populasjonen er sannsynligvis å finne i nettopp Trøndelagsfylkene. Hvorvidt arten finnes på sandsstrender i Sør-Norge er usikkert, etter alt å dømme er det A. perita som finnes her. På bakgrunn av den meget begrensede utbredelsen vurderes arten som EN etter kriteriene B2a(i)b(iii).

Ingen publiserte nye funn av arten på nye lokaliteter, men arten er rapportert fra bl.a artsobservasjoner på flere av de tidligere kjente lokalitetene hvor arten ser ut til å ha gode livsdyktige populasjoner. Rødlistestatus fra2006 beholdes.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark
  • leir- og siltbunn
  • sand- og grusbunn
  • grov grus og steinbunn
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • fuktige substrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162