Søk Rødliste Med rammer

VUArctobius agelenoides

nordlig vinduedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Arctobius agelenoides
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

< 1 %

10 - 50 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arctobius agelenoides har åpenbart blitt oversett i regionen (nordlige Fennoskandia), og er etter alt å dømme lokalt tallrik på egnede steder. Habitatet, mosedekkede løsmasseavsetninger (fortrinnsvis sand og grus) i skog, er imidlertid relativt sjeldent og sporadisk forekommende i regionen og arten bør av denne grunn betegnes som lokal. Til tross for det sannsynligvis store mørketallet når det gjelder forekomst, er arten åpenbart sjelden i Norge og det gjør at arten vurderes som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn av arten i perioden 2006-2010 til toss for at den har blitt ettersøt i Finnmark.

Hovedhabitat

 • Is, snø og breforland
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Is, snø og breforland
  • Breforland og snøavsmeltingsområde
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • svært tørkeutsatt mark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Koponen, S. 1972. Spindlar (Araneae) och låckespindlar (Phalangida) i Messaureområdet. Norrbottens Natur. 1: 77-79
 • Leech, R. E. 1972. A revision of the Nearctic Amaurobiidae. Mem. ent. Soc. can. 84: 1-182
 • Palmgren, P. 1977. Die Spinnefauna Finnlands und Ostfennoskandiens VIII. Argyronetidae, Agelenidae, Hahniidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Titanoecidae, Segestriidae, Pholcidae und Sicariidae. Fauna Fennica. 30: 1-50