Søk Rødliste Med rammer

NTAraneus saevus

kongevever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Araneus saevus
NT
Edderkoppdyr
A2c; B2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 4000 km²

Ja

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Araneus saevus ble nylig oppdaget i Trøndelag etter mer enn 100 år uten kjente funn fra Norge og alle disse var fra østlige deler av Sør-Norge. Arten har derfor trolig en vid utbredelse i Trøndelag og på Østlandet, men er åpenbart sjelden og lokal, noe data fra Finland og Sverige understøtter. Dette er en av de store Araneus-artene som er avhengig av eldre kontiunitetsskog (hvor den sannsynligvis lever i trekronene) og populasjonsreduksjonen skyldes åpenbart moderne skogbrukpraksis. Basert på denne nedgangen samt den begrensede og spredte forekomsten vurderes arten som NT etter kriteriene A2c og B2a(i,ii)b(iii).

Ingen nye funn av arten mellom 2006 og 2010.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Bartrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog
    • Tresjiktsukssesjonsstilstand

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162
 • Collett, R. 1877. Oversigt over Norges Araneida II. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1876: 1-27
 • Tømmerås, B. Å. et al. 2000. Effekter av fragmentering på biodiversitet i skog. NINA Fagrapport. 40: 1-89