Søk Rødliste Med rammer

NTAraneus angulatus

skogvever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Araneus angulatus
NT
Edderkoppdyr
A2c; B2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 4000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en av flere araneider hvor de eneste verifiserte funn er 100 år eller eldre. De kjente funn skriver seg fra spredte lokaliteter på Østlandet samt Namdalen i Trøndelag. Utbredelsen i Sverige og Finland tilsier at arten nok ikke går så meget lengre nord i Norge og den er sannsynligvis begrenset til de østlige deler av Sør-Norge. Dette, kombinert med en sannsynlig populasjonstilbakegang som rapportert både fra Sverige (Rødliste 2005) og Finland (Palmgren 1979) grunnet skogbruk, gjør at arten vurderes som NT etter kriteriene A2c og B2a(i,ii)b(iii).

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1877. Oversigt over Norges Araneida II. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1876: 1-27
 • Palmgren, P. 1979. Har de store Araneus-arterna (korspindeln m.fl.) blivit sällsyntare?. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica. 55: 57-62