Søk Rødliste Med rammer

NTAraneus alsine

appelsinvever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Araneus alsine
NT
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 4000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Araneus alsine er vidt utbredt i våre naboland, men er ikke tatt i Norge siden 1898. Antall kjente funn er desuten ganske få og det er påfallende at arten ikke er funnet med tanke på den iøynefallende røde fargen. Det er derfor en mulighet for at arten har hatt en reell tilbakegang i Norge. På grunn av det store potensielle utbredelseområdet og antatt store mørketall når det gjelder forekomst vurderes arten som NT etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii).

Arten er siden 2006 funnet i en hage i Oslo-området og er dermed bekreftet som fremdeles tilstedeværende i Norge. Gitt at den er funnet i sterkt menneskepåvirkede habitater er den neppe kun knyttet til skogsmark, men selv om funnet er gjort i et befolket område er det påfallende at dene iøynefallende og veldig karakteristisk utseende edderkoppen ikke er observert og tatt oftere. Derfor regnes den fremdeles som sjelden i Norge og tidligere rødlistestatus og vurdering beholdes.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • forstads- og hagebebyggelse

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1877. Oversigt over Norges Araneida II. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1876: 1-27
 • Storm, V. 1898. Iagtagelser over Araneider i Trondhjems omegn. K. norske Vdensk. Selsk. Skr. 1898: 1-10
 • Strand, E. 1899. Araneae Halingdaliae. Arch. math. Naturv. 21: 1-23