Søk Rødliste Med rammer

DDApherusa bispinosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Apherusa bispinosa
DD
Krepsdyr
NE

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En sørlig art som inngår i et større artskompleks med flere nordlige arter. Den er rapportert fra det meste av norskekysten, men har vært forvekslet med den nordlige nærstående arten Apherusa macrocephala (Sars). Arten forekommer i eldre materiale fra Oslofjorden (coll. Sars). Utbredelse ellers i Norge må avklares ved etterkontroll av materiale.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim