Søk Rødliste Med rammer

VUAnurida uniformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anurida uniformis
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i strø i fuktig skog/kratt langs elvebredder og dammer og er hos oss bare funnet på noen få lokaliteter langs Gaula. Ellers i Norden bare fra Skåne. I øvrige Europa kjent fra Polen, Tyskland, Sveits. Vi har antagelig rikelig med egnete habitater og arten forventes å dukke opp på flere lokaliteter. De kjente forekomstene ligger i kulturlandskap der drenering, utfyllinger og hogst av kantkratt langs vassdrag kan true arten. Arten vurderes etter D-kriteriene (få lokaliteter), men nye forekomster vil trolig nedgradere arten fra VU til NT eller LC.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark
  • leir- og siltbunn
  • sand- og grusbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184