Søk Rødliste Med rammer

ENAnisantha sterilis

sandfaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anisantha sterilis
EN
Karplanter (Norge)
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sandfaks (Anisantha sterilis) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare er kjent som trolig hjemlig i Norge fra ca. 5 småpopulasjoner innen 3 4-kv.km.-ruter i Ro Rennesøy: Rennesøy: Dale, Rosejuvet, Liljadal-Asmarvik, Kastdal og Litledal. Første funn på Rennesøy ble gjort i 1929, og Holmboe (1930) beskriver den som en ”kulturrelikt”. Lid & Lid (2005) betegner den som "truleg heimleg på berghyller". Uansett dens status som fremmed eller hjemlig, er det rimelig å anta at sandfaks har en lengre forhistorie i Norge, vurdert ut fra de forholdene den vokser under i Rennesøy. Holmboe mener den er spredt fra gårder til berglendte løvskoger av beitedyr, fortrinnsvis sau (epizoisk spredning). Vi har ingen eksakt informasjon om populasjonsstørrelse eller ev. status for arten, bortsett fra at den er funnet på fire nærliggende steder så sent som i 1990-2003. Naturtypen den vokser i (tørr beitemark) er utsatt for gjengroing.

Arten er kjent fra en lang rekke funn ellers i Norge, men da som innkommet med ballast, grasfrø og på andre vis (Wendelbo 1956). Enkelte av disse forekomstene har vært stabile over lengre tid, men er ikke tatt med i rødliste-vurderingen (og heller ikke i naturtype-beskrivelsen).

Sandfaks er ellers vidt utbredt i Europa, Vest-Asia og Nord-Afrika.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > koloniseringsfase
  • rik-ur
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • lågurt-rasmarkeng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt lågurtmark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • lågurtkulturmarkseng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engkant
  • lågurtkulturmarkskant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Holmboe, J. 1930. Spredte bidrag til Norges flora. I. Nyt Mag. Naturvid. 68: 119-151
 • Wendelbo, P. 1956. Antropochore Bromus-arter i Norge. Blyttia . 14: 1-14