Søk Rødliste Med rammer

VUAnelosimus vittatus

båndkamfot

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anelosimus vittatus
VU
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Nok en art som synes å være begrenset til Oslofjordområdet og muligens Sørlandskysten. Den er knyttet til trær og busker, men synes å være heller sjelden. De få funnene, til tross for at endel mørketall må påregnes, gjør at arten vurderes som VU etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii). B1-kriteriet er ikke aktuelt å bruke siden totalutbredelse er vanskelig å anslå og sannsynligvis større enn kjente funn tilsier.

Arten er siden Rødlista 2006 funnet i Gjerstad kommune, Aust-Agder, men dette var forventet. Det regnes nå som sannsylig at arten kan påtreffes langs hele Sørlandskysten, men den er åpenbart ikke tallrik og inntil evt. flere funn foreligger beholdes tidligere rødlistevurdering.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark
  • fuktmark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 1991. Spiders (Araneae) from 6 islands in the Oslofjord, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
 • Åkra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38