Søk Rødliste Med rammer

NTAnacamptis morio

narrmarihand

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Anacamptis morio
NT
Karplanter (Norge)
B1b(iii)+2b(iii); D2
NT

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

CITES II

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Narrmarihand (Anacamptis morio) vurderes som nær truet (NT) fordi den har et svært lite utbredelsesområde i Norge, med relativt få forekomster, et begrenset individtall, og i hvert fall tidligere en viss antatt tilbakegang. Arten er i Norge begrenset til skjærgården i AA Grimstad og Lillesand (se Baugen 2003 og oppdatering av Trond Baugen til Sabima 22.01.2010). Innen dette området har den imidlertid ca. 90 kjente enkeltforekomster og et observert individtall på 6167 blomstrende planter ca. år 2002. Dette er en markert økning fra forrige observasjonsrunde, i 1979, da ca. 1200 blomstrende individer ble observert (Andreassen & Åsen 1980). Baugen (i brev 2010) anser arten som livskraftig innen en lite område på 2,7 x 1,5 km i Homborsund, mens arten er på tilbakegang utafor dette området, muligens med unntak av Maløy ved Grimstad (50-150 blomstrende planter). Arten er sårbar på grunn av lite areal, potensiell nedbygging i skjærgården, og gjengroing, men synes ikke å være i tilbakegang for tida. Arten vurderes som mer truet av Pedersen & Åsen (1994) enn dagens opplysninger gir grunnlag for. Den omtales i mer generelle vendinger av Fægri (1960).

Narrmarihand er vidt utbredt i Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia. De norske forekomstene er isolerte fra de nærmeste i Sørøst-Danmark og Sør-Sverige.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
  • rikknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
  • lågurt-rasmarkeng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Innsamling
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Andreassen, J. & Åsen, P.A. 1980. Narrmarihand, Orchis morio, i Norge. Blyttia. 38: 89-98
 • Baugen, T. 2003. Narrmarihand Orchis morio - en kresen øybeboer. Blyttia. 2003: 164-170
 • Baugen, Trond
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Pedersen, O. & Åsen, P.A. 1994. Nasjonalt truete, sårbare og hensynskrevende karplanter (rødlistearter) i Aust-Agder. Rapport til Miljøvernavd., Fylkesmannen i Aust-Agd