Søk Rødliste Med rammer

NTAlopecosa trabalis

lysbrystvargedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alopecosa trabalis
NT
Edderkoppdyr
D2
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Alopecosa trabalis er kun kjent fra de sydøstlige deler av Norge, selv om den går mye lengre nord i Sverige. Mørketallene må derfor antas å være store, selv om arten etter alt å dømme er lokal og sparsom forekommende. Habitatet er ikke sjelden og på denne bakgrunn vurderes arten som NT etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • blåbærskog
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • uryddet kunstmarkseng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • grussubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Collett, R. 1876. Oversigt over Norges Araneida I. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1875: 225-259
 • Hauge, E. 1986. Notes on new and rare spiders in Norway. Fauna Norvegica Ser B. 33: 105-107