Søk Rødliste Med rammer

ENAlopecosa barbipes

heivargedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Alopecosa barbipes
EN
Edderkoppdyr
B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv)
LC

Artsinformasjon

5 - 25 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Alopecosa barbipes er ny på Rødlisten. Nye og nøyaktige data om denne arten er kommet til siden siste Rødliste i 2006, noe som gjør oss i stand til å evaluere arten nøyaktig med take på utbredelseaereal og forekomstareal. Harald Løvbrekke, Sandnes, har undersøkt arten i Stavanger-ormådet og Vest-Agder og beregnet det potensielle utbredelsearealet til å være mindre enn 10 km2.

Arten lever i de bakre sanddyner langs Jærstrendene og virker å være mer sparsommelig enn f.eks. Arctosa periita som lever i et samme områdene, dog nærmere strandsonen. Løvbrekke har også funnet arten ved Lindesnes og Egersund, men det er verd å merke seg at den ikke er funnet på tilsvarende habitater på f.eks Tjøme hvor Artocsa perita forekommer. Arten har uansett et veldig bergrenset leveområde i Norge.

På grunn av det begrensede potensielle forekomstareal (10 km2) er arten vurdert som EN etter kriteriene EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
  • stabilisert/grå dyne
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • normalvarme sandsubstrater
  • varme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Harald Løvbrekke 2009. Noen edderkoppfunn fra Rogaland og Vest-Agder 2008-2009. Insekt-Nytt 34 (4): 13-19