Søk Rødliste Med rammer

NTAllium scorodoprasum

bendelløk bendellauk

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Allium scorodoprasum
NT
Karplanter (Norge)
A2ac; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

7

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten bakkeløk (Allium scorodoprasum) vurderes som sin mest utbredte underart, bendelløk (subsp. scorodoprasum), som nær truet (NT). Den andre underarten, kuleløk (subsp. rotundum), er nylig innført, men er forholdsvis stabil, ved ei mølle i Te Skien fra 1973.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen ur og snørasmark  > sluttet vegetasjonsfase  > veldrenert
  • kalklågurt-rasmarkeng
  • lågurt-rasmarkeng
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
  • lågurtskog
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engkant
  • kulturmarkskalkkant
  • lågurtkulturmarkskant
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • forstads- og hagebebyggelse
  • uregulert bebyggelse

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent