Søk Rødliste Med rammer

DDAgyneta fuscipalpus

enghaimattevever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Agyneta fuscipalpus
DD
Edderkoppdyr
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det finnes kun to funn av denne arten i Norge (Hemsedal, og Stavanger) og begge er gamle (publisert av E. Strand 1902). Beleggsmateriale av disse finnes ikke og funnene må derfor sies å være noe tvilsomme ettersom arten ikke er kjent fra andre steder i Norden. Mange av Strands bestemmelser har senere vist seg å være tvilsomme og sjansen er derfor stor for at Agyneta fuscipalpus også er en feilrapportering. Arten er forøvrig varmekjær og er knyttet til bl.a. åkrer. På grunn av ovenfornevnte tvil om artens virkelige tilstedeværelse i Norge finner vi at det på nåværende tidspunkt er utilstrekkelig med informasjon til å gi arten en rødlistestatus i Norge og den vurderes som DD. Dersom arten skulle bli verifisert som en norsk art ville den definivt være en rødlisteart.

Ingen funn av arten siden 2006.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Strand, E. 1902. Theridiiden aus dem Westlichen Norwegen. Bergen Mus. Årb. 6: 1-23