Søk Rødliste Med rammer

Veps

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

253

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Abia aenea NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Abia candens VU B1a(ii)b(i,ii,iii,iv)+2a(ii)b(i,ii,iii,iv); D2 S PåH Kjent Antatt Kjent Veps
Abia sericea CR B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) S Ukj Kjent Veps
Acantholyda flaviceps VU B2a((i))b(iii) S Ukj PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Veps
Aclista evadne NT D2 S PåH Kjent Veps
Aclista ninae NT D2 S PåH Kjent Veps
Aclista relativa NT D2 S PåH Kjent Veps
Aglaostigma alpnium NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Veps
Allantus togatus NT B1b(iii)+2b(iii); D2 S PåH Ukj Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Ametastegia albipes NT B2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Veps
Aphanogmus fasciipennis NT B2b(iii); D2 S PåH Kjent Veps
Aphanogmus furcatus NT B2b(iii); D2 S PåH Kjent Veps
Aphanogmus remotus NT D2 I MF PåH Kjent Veps
Aphelopus nigriceps NT B2b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Arge enodis RE S K Veps
Arge pagana NT B2b(i,ii,iii,iv); D2 K PåH Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Basalys crassiceps NT D2 S PåH Kjent Veps
Basalys erythropus NT D2 Å Fo PåH Kjent Veps
Basalys fumipennis VU B2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Veps
Basalys singularis NT D2 S PåH Kjent Veps
Belyta breviscapa DD S PåH Veps
Blasticotoma filiceti EN B2a(ii)b(ii,iii,iv,v) S Ukj Kjent Veps
Caenolyda reticulata VU B2a(ii)b(iii); D2 S Ukj Antatt Antatt Kjent Veps
Cephalcia intermedia DD S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Veps
Cerocephala cornigera NT B2b(iii) S PåH Kjent Veps
Cerocephala rufa VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Veps
Chalcis sispes VU B2a(ii)b(iii,iv) L PåH Kjent Veps
Chrysis fasciata DD S PåH Veps
Chrysis fulgida blå gullveps blågullveps NT B2b(iii) K Ko PåH Kjent Kjent Veps
Chrysis viridula rød gullveps flammegullveps VU B2a((i))b(ii,iii) B K Ko PåH Antatt Kjent Kjent Veps
Chrysura radians blank biegullveps DD B S K PåH Antatt Antatt Veps
Cimbex connatus NT B2b(iii) S Ukj PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Cimbex luteus NT B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Cinetus antennatus NT D2 S PåH Kjent Veps
Cinetus breviflagellatus NT D2 S PåH Kjent Veps
Cladius grandis VU B2a((i))b(iii) S Ukj Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Veps
Cladius ulmi NT B1b(iii)+2b(iii) S An Kjent Kjent Veps
Cleptes semicyaneus viergullveps VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Veps
Disogmus quinquedentatus NT D2 S PåH Kjent Veps
Dolerus ferrugatus VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V PåH Ukj Kjent Antatt Kjent Veps
Epyris bilineatus VU B2a((i))b(iii) B S MF PåH Kjent Kjent Kjent Veps
Eutomostethus gagathinus VU B2a(ii)b(iii) V Å PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Fenusa ulmi NT B1b(iii)+2b(iii) S An Kjent Veps
Hedychridium roseum rød sandgullveps rosegullveps NT B2b(iii) K Ko PåH Kjent Kjent Veps
Hemichroa crocea DD S Ukj Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Veps
Inostemma hemicerum NT D2 S PåH Kjent Veps
Inostemma opacum NT D2 B PåH Kjent Veps
Leptacis breisteini NT D2 S PåH Kjent Veps
Leptacis nydia NT D2 S PåH Kjent Veps
Mesoneura opaca DD S Ukj Kjent Veps
Miota avia NT D2 S PåH Kjent Veps
Monophadnoides ruficruris DD K Ukj Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Veps
Nothoserphus boops NT D2 S PåH Kjent Veps
Oxylabis strandi RE B PåH Kjent Veps
Pachyprotasis simulans VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S K PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Veps
Pachyprotasis variegata NT B1a((i))b(i,ii,iii,iv)+2a((i))b(i,ii,iii,iv) K PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Veps
Pamphilius fumipennis VU B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Veps
Pamphilius inanitus NT B1b(iii)+2b(iii) S K PåH Kjent Kjent Veps
Pamphilius stramineipes CR B2a(i,ii)b(i,ii,iii,iv) K PåH Kjent Veps
Pantoclis zorayda NT D2 S PåH Kjent Veps
Platygaster demades NT D2 K PåH Kjent Veps
Platygaster hybrida NT D2 S PåH Kjent Veps
Platygaster litoralis VU B2a(ii)b(iii) Ky I MF Kjent Veps
Platygaster schlicki NT D2 K PåH Kjent Veps
Platymischus dilatatus VU B2a(ii)b(ii,iii,iv); D2 F PåH Kjent Veps
Praia taczanowskii VU B2a((i))b(iii) S Ukj Kjent Kjent Veps
Pseudoclavellaria amerinae RE Kjent Kjent Kjent Veps
Pseudospinolia neglecta matt gullveps smaragdgullveps edelgullveps EN B2a(i)b(ii,iii) K PåH Kjent Veps
Psilus acutangulus NT D2 K Fo PåH Kjent Veps
Psilus rufipes VU D2 S PåH Kjent Veps
Psilus submonilis DD S PåH Kjent Veps
Rhabdepyris myrmecophilus VU D2 B S PåH Kjent Veps
Rhadinoceraea micans DD L PåH Veps
Rhogogaster californica DD S Ukj Veps
Rhogogaster dryas VU B2a((i))b(iii) S K Ukj Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Veps
Sirex noctilio VU B1a((i))b(i,ii,iii)+2a((i))b(i,ii,iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Veps
Spilomicrus stigmaticalis NT D2 B PåH Kjent Veps
Stethomostus funereus NT B1b(iii)+2b(iii) K PåH Kjent Antatt Veps
Strongylogaster xanthocera DD S Ukj Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Veps
Synacra incompleta NT D2 S PåH Kjent Veps
Teleas quinquespinosus NT D2 I B MF PåH Kjent Veps
Telenomus aradi NT D2 S Ukj PåH Kjent Veps
Telenomus brevis NT D2 S PåH Kjent Veps
Telenomus ciliatus VU D2 S Ukj Kjent Veps
Telenomus danubialis NT D2 K PåH Kjent Veps
Telenomus heydeni NT D2 S Ukj Kjent Veps
Telenomus longulus NT D2 K PåH Kjent Veps
Telenomus punctiventris NT D2 S Ukj Kjent Veps
Tenthredo arctica VU B2a((i))b(ii) S Ukj Antatt Antatt Antatt Veps
Tenthredo fagi VU B2a((i))b(iii) S Ukj PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Veps
Tenthredo moniliata NT B2a((i))b(iii) V Ukj Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Veps
Tenthredo neobesa CR B2a(i)b(i,ii,iii,iv) K PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Veps
Tremex fuscicornis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Veps
Trichopria credne NT D2 K PåH Kjent Veps
Trichopria tenuicornis NT D2 S PåH Kjent Veps
Trimorus brevicollis NT D2 S PåH Kjent Veps
Xeris spectrum VU B2a((i))b(ii,iii,iv) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Veps
Xiphydria megapolitana VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Veps
Xiphydria prolongata dromedarveps NT B1b(iii) S PåH Kjent Kjent Veps
Zygota caligula NT D2 S PåH Kjent Veps
Neste