Søk Rødliste Med rammer

Moser

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

225

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Amblystegium radicale stjernekrypmose EN C2a(i) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Andreaea crassinervia svasotmose DD B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Anomobryum concinnatum spiss-stråmose DD Fl B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Anthoceros agrestis svartnål DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Archidium alternifolium sporemose NT B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Arctoa anderssonii svøpjøkelmose VU D1 B A Kl Kjent Moser
Atractylocarpus alpinus sylmose EN C2a(i) B Kl PåH Kjent Kjent Moser
Bartramia breviseta strunkkulemose DD A Ukj Kjent Moser
Brachydontium trichodes skoddemose DD B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Brachythecium campestre bakkelundmose DD K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Brachythecium coruscum blakklundmose DD A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Brachythecium tommasinii myklundmose NT D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum blindii klumpvrangmose NT D1 K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum bornholmense storknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Moser
Bryum calophyllum holtannvrangmose NT D1 Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum funkii knoppvrangmose DD Å K Ukj Kjent Moser
Bryum longisetum storsporevrangmose NT D1 V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum marratii dynevrangmose DD Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum oblongum pærevrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum riparium kantknollvrangmose VU D1 Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum ruderale åkerknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Moser
Bryum sauteri småknollvrangmose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum subapiculatum kuleknollvrangmose NT D1 Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum turbinatum klokkevrangmose VU D1 V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum uliginosum sipevrangmose DD V Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum warneum havvrangmose DD Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Bryum wrightii blodvrangmose NT D1 B A PåH Kjent Kjent Moser
Calliergon megalophyllum kjempetjernmose EN C1 L V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Moser
Campyliadelphus elodes snerpstjernemose NT A2c+3c; C2a(i) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Campylium laxifolium kildestjernemose DD V A PåH Kjent Kjent Moser
Campylopus brevipilus oddsåtemose VU A3c; C1+2a(i) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Campylopus pyriformis torvsåtemose VU C2a(i) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Cinclidium arcticum fjellgittermose VU D1 V A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Cleistocarpidium palustre hattfaksmose DD K PåH Kjent Kjent Moser
Cnestrum glaucescens tundramyggmose DD B A Ukj Kjent Kjent Moser
Conardia compacta havmose DD B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Dicranella humilis nuddgrøftemose DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Dicranum angustum grassigd VU C1 V A PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Moser
Dicranum viride stammesigd NT D1 S PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Discelium nudum flaggmose NT C2a(i) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Distichium hagenii polarplanmose EN D1 A In An Kjent Moser
Drepanocladus longifolius EN C1+2a(i) V PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Moser
Drepanocladus sendtneri nerveklo EN C1+2a(i); D1 V PåH Kjent Kjent Moser
Encalypta microstoma alpeklokkemose VU D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Encalypta spathulata hårklokkemose EN C2a(i) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Encalypta vulgaris småklokkemose VU C2a(i) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Entosthodon muhlenbergii bråtekoppmose CR C2a(i); D1 K PåH Kjent Moser
Fissidens crassipes elvelommemose CR C2a(i); D1 L PåH Kjent Moser
Fissidens exilis grøftelommemose NT C2a(i) S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Fissidens gracilifolius pyslommemose VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Fissidens polyphyllus bekkelommemose EN D1 L PåH Fo Kjent Kjent Moser
Fissidens pusillus grannlommemose VU C2a(i) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Glyphomitrium daviesii øygardsmose NT D1 B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Grimmia arenaria broddknausing DD B Ukj Kjent Moser
Grimmia laevigata fjordknausing VU C2a(i) B K PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Grimmia plagiopodia fugleknausing EN D1 B Ukj Kjent Kjent Moser
Hamatocaulis vernicosus alvemose VU C1 V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hedwigia integrifolia beitesteinmose VU C1+2a(i) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hygroamblystegium fluviatile striglekrypmose NT C2a(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hygroamblystegium humile snurpkrypmose EN C2a(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hygroamblystegium tenax striglekrypmose snurpkrypmose nervekrypmose flokekrypmose EN C2a(i) L PåH Kjent Kjent Moser
Hygroamblystegium varium flokekrypmose EN C2a(i) V PåH Kjent Kjent Moser
Hygrohypnum montanum huldrebekkemose bekkehakemose NT A3c L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hygrohypnum norvegicum svabekkemose VU D1 L A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Hygrohypnum styriacum broddbekkemose EN D1 L A PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Kiaeria riparia brefrostmose VU D1 V A Ukj Kjent Kjent Moser
Oreoweisia torquescens skrentmose DD A Ukj Kjent Moser
Oxyrrhynchium pumilum trådmoldmose EN D1 B Ukj Kjent Kjent Moser
Phaeoceros carolinianus gulnål DD Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Physcomitrella patens muddermose NT B2a((i))b(iii); D1 L K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Plagiomnium curvatulum fjellfagermose DD A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Plasteurhynchium striatulum bergmoldmose NT D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Platyhypnidium lusitanicum kystskeimose VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); C1; D1 L PåH Fo Kjent Kjent Moser
Pleuridium acuminatum snerpfaksmose EN C2a(i) K PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia andrewsii krokknoppnikke VU D1 A Ukj Kjent Kjent Moser
Pohlia atropurpurea bruntann-nikke NT D1 Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia erecta raknikke NT D1 A Ukj Kjent Kjent Moser
Pohlia flexuosa vorteknoppnikke DD B Ukj Kjent Kjent Kjent Moser
Pohlia vexans gulltann-nikke DD A Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Pseudocalliergon angustifolium snøgulmose NT D1 V Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Pseudocalliergon lycopodioides striglegulmose EN C1+2a(i); D1 V PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Rhabdoweisia crenulata butturnemose VU D1 B S PåH Kjent Kjent Moser
Rhizomnium andrewsianum polarrundmose EN D1 V A Kl Kjent Moser
Rhynchostegiella tenella skorteagnemose DD B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Rhynchostegiella teneriffae bekkeagnemose CR D1 B S PåH Kjent Moser
Rhynchostegium confertum broddskeimose NT D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Schistidium atrofuscum buttblomstermose EN D1 B PåH Kjent Moser
Schistidium bryhnii hårblomstermose VU D1 B PåH Kjent Kjent Moser
Schistidium helveticum bunkersblomstermose EN D1 B K PåH Kjent Moser
Schistidium tenerum trådblomstermose NT D1 B A PåH Kjent Kjent Moser
Sciuro-hypnum flotowianum agnelundmose EN D1 S PåH Kjent Kjent Moser
Seligeria acutifolia nålblygmose VU D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Seligeria campylopoda krokblygmose EN C2a(i) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Seligeria carniolica svepeblygmose CR C2a(i); D1 B PåH Kjent Moser
Seligeria oelandica begerblygmose VU D1 B S Ukj Kjent Kjent Kjent Moser
Seligeria patula urneblygmose VU D1 B S PåH Kjent Kjent Moser
Seligeria pusilla nurkblygmose VU C2a(i) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Moser
Seligeria subimmersa øreblygmose EN B1a(i)b(iii,iv)+2a(i)b(iii,iv) Fl B A PåH Kjent Kjent Kjent Moser
Trematodon laetevirens flogtranemose EN D1 A Kl Kjent Kjent Kjent Moser
Warnstorfia pseudostraminea pyttnøkkemose DD V PåH Moser
Neste