Søk Rødliste Med rammer

Karplanter (Norge)

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

369

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aira caryophyllea hvitsmyle VU D2 B S Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Allium fistulosum pipeløk EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Ko PåH Kjent Karplanter (Norge)
Allium scorodoprasum bakkeløk bendelløk NT A2ac; B2b(iii) B S Å K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Allium senescens EN B1a(ii)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(ii)b(i,ii,iii,iv,v) B PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Anacamptis morio narrmarihand NT B1b(iii)+2b(iii); D2 Ky B MF PåH Kjent Karplanter (Norge)
Anisantha sterilis sandfaks EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B K PåH Kjent Karplanter (Norge)
Anisantha tectorum takfaks EN B1a(ii)b(iii,iv,v)+2a(ii)b(iii,iv,v) B Ko PåH Antatt Kjent Karplanter (Norge)
Anthericum ramosum småsandlilje RE B Karplanter (Norge)
Arctagrostis latifolia russegras NT B1b(iii)+2b(iii) V SA PåH Kjent Karplanter (Norge)
Arctophila fulva hengegras CR D1 L Kjent Karplanter (Norge)
Aristavena setacea bustsmyle VU A3c V Ky K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Baldellia repens soleigro EN B1a(i,ii)c(v)+2a(i,ii)c(v) L Fo Kjent Karplanter (Norge)
Blysmus compressus flatsivaks CR C2a(i); D1 F V MF PåH Kjent Karplanter (Norge)
Butomus umbellatus brudelys EN D1 L Kjent Karplanter (Norge)
Carex acutiformis rankstarr stautstarr VU B2a((i))b(iii) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex arctogena reinstarr NT A2bc F Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex bergrothii flarkstarr NT A4c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv) V PåH Kjent Karplanter (Norge)
Carex bicolor hvitstarr NT A4c; B2b(ii,iii,iv) V Fl I B A PåH Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex cespitosa tuestarr NT A4bc; B2b(ii,iii,iv) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex disperma veikstarr NT A4bc; B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex elata bunkestarr VU A4bc V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex extensa vipestarr VU D1 F PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex hartmanii hartmansstarr VU A4c F B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex heleonastes huldrestarr VU A4bc; B2a(i)b(iii,iv) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex holostoma kløftstarr NT A4bc; B2b(iii) B A Kl Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex jemtlandica jemtlandsstarr NT A4c; B2b(ii,iii,iv) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex lapponica lappstarr VU A3c V Kl Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex lepidocarpa nebbstarr NT A2bc V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex pallens åsstarr VU D2 S Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex paniculata toppstarr VU A4bc V Fl PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex pseudocyperus dronningstarr NT A4bc V Fl K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex punctata prikkstarr NT A4c; B2b(i,ii,iii,iv) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex rhynchophysa blærestarr NT A4bc; B1b(ii,iv)+2b(ii,iv) V Fl PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex riparia kjempestarr EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex rufina jøkelstarr NT A4bc Fl A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex scirpoidea grønlandsstarr VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D2 A Kl Kjent Karplanter (Norge)
Carex stylosa griffelstarr EN D1 S A Kjent Karplanter (Norge)
Carex tenuiflora trillingstarr NT A4bc; B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Catabrosa aquatica kildegras NT A2abc+3c; B2a((i))b(i,ii,iii,iv) F V Fl K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cephalanthera longifolia hvit skogfrue NT A4c; B2b(iii) S SA PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cephalanthera rubra rød skogfrue EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v); D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cinna latifolia huldregras NT A2c+3c Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Karplanter (Norge)
Cladium mariscus storak EN D1 V PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Corynephorus canescens sandskjegg VU D2 Ky Ko PåH Kjent Karplanter (Norge)
Cypripedium calceolus marisko NT A2abc+3c V B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza purpurella purpurmarihand EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C1 F V Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza sambucina søstermarihand VU A4bc Ky B S Å K SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza sphagnicola smalmarihand VU A4bc V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Eleocharis parvula dvergsivaks NT B2b(ii,iii,iv) M F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Eleogiton fluitans flytesivaks VU D2 L PåH Fo Kjent Karplanter (Norge)
Elymus fibrosus russekveke EN B1a(i)b(ii,iii,iv,v)+2a(i)b(ii,iii,iv,v) Fl PåH Kjent Karplanter (Norge)
Epipactis palustris myrflangre EN A2abc; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Epipogium aphyllum huldreblom NT A4c S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Eriophorum ×medium vrangmyrull vrangull NT A4bc; B2b(ii,iii,iv,v) V SA Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Eriophorum brachyantherum gulmyrull gulull NT A2bc+3c; B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Eriophorum gracile småmyrull småull EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria declinata buesøtgras EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Fl K PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria lithuanica skogsøtgras VU B2a((i))b(ii,iii,iv,v) Fl S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Glyceria notata sprikesøtgras EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii); D1 V Fl Å K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Herminium monorchis honningblom CR B1a(i)b(ii,iii,iv,v) F V PåH Kjent Karplanter (Norge)
Hierochloë hirta elvemarigras NT A2bc+3c; B2b(i,ii,iii,iv) F Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Hydrocharis morsus-ranae froskebitt EN B2b(iii)c(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Isolepis setacea bustsivaks EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v)c(v) Fl K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Juncus acutiflorus spiss-siv CR B1a(ii)b(iii); D1 F PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus anceps svartsiv VU D2 F Ky Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Juncus foliosus jærsiv NT B1b(iii)+2b(iii) V K PåH Kjent Karplanter (Norge)
Juncus minutulus grannsiv DD Ky Fl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Kobresia simpliciuscula myrtust NT A2bc V A PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Lemna gibba klumpandemat RE L Karplanter (Norge)
Lemna trisulca korsandemat NT B2b(ii,iii,iv) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Liparis loeselii fettblad RE V Karplanter (Norge)
Luronium natans flytegro VU B1a(ii)c(iv)+2a(ii)c(iv) L Kjent Karplanter (Norge)
Luzula nivalis snøfrytle NT A4bc; B2b(ii,iii) A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Lysiella oligantha sibirnattfiol EN D1 B A SA Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Microstylis monophyllos knottblom EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Najas flexilis mykt havfruegras EN B2a(i)b(ii,iii,iv)c(v) L FA Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Najas marina stivt havfruegras EN B1b(ii,iii,iv,v)c(v)+2b(ii,iii,iv,v)c(v) M L PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Neottia nidus-avis fuglereir NT A4c S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Nigritella nigra svartkurle EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V A K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Ophrys insectifera flueblom NT A4c V Ky B S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phippsia algida snøgras VU A3c A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phippsia concinna sprikesnøgras VU A3c A Kl Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Phleum phleoides smaltimotei EN B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) B PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Poa ×jemtlandica jemtlandsrapp NT A3c I A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Karplanter (Norge)
Poa bulbosa løkrapp EN B2a(ii)b(iii) B PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton compressus bendeltjernaks bendeltjønnaks EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton friesii broddtjernaks NT B2b(iii) L PåH Fo Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton lucens blanktjernaks VU A4bc L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton pusillus granntjernaks EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton rutilus stivtjernaks NT B2b(iii) L Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton trichoides knortetjernaks EN B2a(ii)b(iii); D1 L SA Fo Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Pseudorchis albida hvitkurle NT A4bc Ky S A K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Karplanter (Norge)
Schoenus ferrugineus brunskjene NT A4bc; B2b(iii) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Scirpus radicans buesivaks NT D2 Fl Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia pectinata busttjernaks NT A4bc; B2b(ii,iv) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia vaginata sliretjernaks VU D2 L Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Tractema verna kystblåstjerne VU A3c; B1a(ii)b(iii,iv)+2a(ii)b(iii,iv) B K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Trichophorum pumilum krypsivaks VU A4bc V A K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Zannichellia palustris vasskrans småvasskrans krypvasskrans stilkvasskrans EN B2a(i)b(ii,iii,iv) M F L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Zostera noltei dvergålegras EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Neste