Søk Rødliste Med rammer

Fugl (Svalbard)

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

4670

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acanthonotozoma rusanovae DD M Krepsdyr
Aculepeira ceropegia eikebladvever VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Agelenatea redii fløyelsvever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Agyneta fuscipalpus enghaimattevever DD Å K SA PåH Edderkoppdyr
Allomelita pellucida NT B1a(i,ii) M F Antatt Kjent Antatt Antatt Krepsdyr
Alopecosa barbipes heivargedderkopp EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Alopecosa cuneata kulevargedderkopp NT D2 Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa fabrilis alfavargedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa inquilina prikkvargedderkopp NT D2 S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa trabalis lysbrystvargedderkopp NT D2 S Å PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Ambasiella murmanica DD M Krepsdyr
Apherusa bispinosa DD M Krepsdyr
Apherusa sarsii DD M Krepsdyr
Apolochus borealis DD M Krepsdyr
Apostenus fuscus prikknattjeger NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Araneus alsine appelsinvever NT B2a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus angulatus skogvever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus saevus kongevever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Archaeodictyna consecuta heiullspinnedderkopp VU D2 Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctobius agelenoides nordlig vinduedderkopp VU D2 I S SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa cinerea stor elvebreddedderkopp EN B2a(i)b(iii) Fl SA PåH Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa leopardus leopardskrubbedderkopp VU D2 V Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Arctosa lutetiana hvitryggskrubbedderkopp VU D2 Å K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa perita strandskrubbedderkopp VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) F SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa stigmosa liten elvebreddedderkopp EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Argenna subnigra strandullspinnedderkopp VU D2 Ky Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Byblis affinis DD M Krepsdyr
Caviphantes saxetorum elvebreddvergedderkopp EN B2a(i,ii)b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Edderkoppdyr
Centromerus pabulator gressnabelmattevever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Chelura terebrans pelekreps NT B1a(ii)b(iii) M Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Cicurina cicur fiskekrokedderkopp NT D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona diversa urtesekkeedderkopp VU D2 Ky Å Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona kulczynskii lappsekkeedderkopp VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Coronella austriaca slettsnok NT C1 Ky B K MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Dictyna latens sølvullspinnedderkopp VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Drassyllus pumilus haspesilkeedderkopp VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Dyopedos normani DD M Krepsdyr
Echemus angustifrons marksilkeedderkopp VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Elasmopus rapax DD M F Krepsdyr
Entelecara flavipes bartrehåndedderkopp VU D2 S Å SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Gammaracanthus lacustris trollistidskreps NT D2 L Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gammarus inaequicauda VU B2a(ii)b(iii) M F Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Gibbaranea bituberculata buskpukkelvever VU D2 S Å Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Gitanopsis inermis DD M Krepsdyr
Gnaphosa orites tundranattedderkopp NT D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Gonatium paradoxum småravedderkopp VU D2 Å K Ko SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Haplodrassus minor taregråedderkopp CR B2a(i,ii)b(iii) F PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hypomma cornutum skogoransjeedderkopp NT D2 S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Jassa herdmani DD M F Krepsdyr
Lasiargus hirsutus håredderkopp VU D2 S Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Mangora acalypha gaffelvever NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Maro lehtineni kostalvmattevever VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Maro lepidus okeralvmattevever NT B2a(i,ii)b(iii) V SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Menigratopsis svennilssoni DD M Krepsdyr
Metopa affinis DD M Krepsdyr
Metopa invalida DD M Krepsdyr
Metopa leptocarpa DD M Krepsdyr
Metopa longicornis DD M Krepsdyr
Metopa palmata DD M Krepsdyr
Metopa propinqua DD M Krepsdyr
Metopella longimana DD M Krepsdyr
Monoporeia affinis flatbent istidskreps NT B2a(i) L Kjent Kjent Kjent Kjent Krepsdyr
Nannonyx goesii DD M Krepsdyr
Nototropis smitti DD M Krepsdyr
Opisa eschrichtii DD M Krepsdyr
Orchomene pectinatus DD M Krepsdyr
Parapleustes gracilis DD M Krepsdyr
Pelecopsis parallela hullskalleedderkopp VU D2 Fl K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Phrurolithus minimus prikket kvikkjeger VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Platorchestia platensis DD F Krepsdyr
Podoprionella norvegica DD M Krepsdyr
Proaeginina norvegica DD M Krepsdyr
Rana arvalis spissnutefrosk NT A2c+3c L V Fl K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Rana lessonae damfrosk kontinental damfrosk CR B1b(iii)c(v)+2b(iii)c(v); C2a(i,ii)b; D1 L V Kjent Amfibier, reptiler
Rhachotropis northriana DD M Krepsdyr
Saaristoa firma hjertemattevever VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Satilatlas britteni torvgropedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Schisturella pulchra DD M Krepsdyr
Scotinotylus clavatus alpeedderkopp VU D2 A SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus blackwalli husmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus quadripunctatus firprikkmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Silometopus ambiguus kystspydedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) Ky PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Silometopus incurvatus krokspydedderkopp NT B2a(ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Singa nitidula elveglansvever VU D2 Fl PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Stenothoe microps DD M Krepsdyr
Stenothoe tenella DD M Krepsdyr
Syedra gracilis gressmattevever EN B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Talorchestia brito DD F Krepsdyr
Tmeticus affinis plogarmedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Tmetonyx rotundatus DD M Krepsdyr
Trichoncus vasconicus VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Triturus cristatus storsalamander VU A2c L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Triturus vulgaris småsalamander NT A2c+3c; C2a(i) L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Troxochrota scabra ugleedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Troxochrus nasutus neseedderkopp NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Typhochrestus sylviae tromsedderkopp VU D2 S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Wimvadocus torelli DD M Krepsdyr
Zelotes electus strandsvartedderkopp VU D2 Ky K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Zelotes longipes kystsvartedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes puritanus amerikasvartedderkopp VU D2 S K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Neste