Søk Rødliste Med rammer

Fisk

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

18

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anguilla anguilla ål CR A3bd M L PåH Fo TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Fisk
Bathyraja spinicauda gråskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Cetorhinus maximus brugde EN A1ad M Fo TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Cyclopteropsis mcalpini dvergkjeks DD M PåH Fisk
Dipturus intermedius storskate CR A2a M TM Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Dipturus nidarosiensis svartskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Fisk
Galeorhinus galeus gråhai DD M TM Fisk
Gymnammodytes semisquamatus glattsil DD M PåH TM Fisk
Lamna nasus håbrann VU° A1ad M Fo Kl TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Lethenteron camtschaticum arktisk niøye DD M L PåH Fisk
Leucoraja fullonica nebbskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Molva dypterygia blålange EN A1d M MF TM Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Myoxocephalus quadricornis hornulke DD L PåH Fo Fisk
Sebastes marinus vanlig uer EN A2ab+4b M MF Fo TM Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Sebastes mentella snabeluer VU A1ab M Fo TM Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Somniosus microcephalus håkjerring NT A3c M Fo Kl TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Squalus acanthias pigghå CR A2d M Fo Kl TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Theragra finnmarchica berlevågfisk alaskatorsk NT D1 M TM Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk