Søk Rødliste Med rammer

Edderkoppdyr

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

106

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Aculepeira ceropegia eikebladvever VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Agelenatea redii fløyelsvever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Agyneta fuscipalpus enghaimattevever DD Å K SA PåH Edderkoppdyr
Alopecosa barbipes heivargedderkopp EN B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv) Ky PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Alopecosa cuneata kulevargedderkopp NT D2 Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa fabrilis alfavargedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa inquilina prikkvargedderkopp NT D2 S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Alopecosa trabalis lysbrystvargedderkopp NT D2 S Å PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Anelosimus vittatus båndkamfot VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Apostenus fuscus prikknattjeger NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Araneus alsine appelsinvever NT B2a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus angulatus skogvever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Araneus saevus kongevever NT A2c; B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Archaeodictyna consecuta heiullspinnedderkopp VU D2 Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctobius agelenoides nordlig vinduedderkopp VU D2 I S SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa cinerea stor elvebreddedderkopp EN B2a(i)b(iii) Fl SA PåH Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa leopardus leopardskrubbedderkopp VU D2 V Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Arctosa lutetiana hvitryggskrubbedderkopp VU D2 Å K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Arctosa perita strandskrubbedderkopp VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) F SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Arctosa stigmosa liten elvebreddedderkopp EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Argenna subnigra strandullspinnedderkopp VU D2 Ky Å K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Ballus chalybeius flathopper NT B1a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Caviphantes saxetorum elvebreddvergedderkopp EN B2a(i,ii)b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Edderkoppdyr
Centromerus pabulator gressnabelmattevever VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Cheiracanthium oncognathum langsabeledderkopp VU B1a(i,ii)b(iii) S Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Cheiridium museorum dvergskorpion dvergmosskorpion VU B2a((i))b(ii,iii) S Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Chthonius ischnocheles løvskorpion løvmosskorpion NT B2b(ii) S Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Edderkoppdyr
Cicurina cicur fiskekrokedderkopp NT D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona diversa urtesekkeedderkopp VU D2 Ky Å Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Clubiona kulczynskii lappsekkeedderkopp VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Dendrochernes cyrneus barkskorpion barkmosskorpion VU B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Dictyna latens sølvullspinnedderkopp VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Dipoena inornata skyggekamfot VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Dipoena melanogaster tårnkuleedderkopp EN B2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Dipoena torva barkhjelmedderkopp VU B2a(i,ii)b(ii) S Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Drassyllus pumilus haspesilkeedderkopp VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Echemus angustifrons marksilkeedderkopp VU D2 K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Enoplognatha thoracica kystkuleedderkopp EN B2a(i,ii)b(iii) S K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Entelecara flavipes bartrehåndedderkopp VU D2 S Å SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Gibbaranea bituberculata buskpukkelvever VU D2 S Å Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Gnaphosa orites tundranattedderkopp NT D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Gonatium paradoxum småravedderkopp VU D2 Å K Ko SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Haplodrassus minor taregråedderkopp CR B2a(i,ii)b(iii) F PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hygrolycosa rubrofasciata trommeulveedderkopp VU D2 V S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hypomma cornutum skogoransjeedderkopp NT D2 S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Hyptiotes paradoxsus trekantspinner skogtrekantspinner VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Lasiargus hirsutus håredderkopp VU D2 S Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Mangora acalypha gaffelvever NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Maro lehtineni kostalvmattevever VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Maro lepidus okeralvmattevever NT B2a(i,ii)b(iii) V SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Marpissa muscosa giganthopper VU B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Microbisium suecicum jordskorpion jordmosskorpion NT D2 S PåH Kjent Edderkoppdyr
Myrmarachne formicaria maurhopper VU D2 Fl K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Opilio parietinus murvevkjerring VU B2a(ii)b(iv,v) Ko FA Kjent Kjent Edderkoppdyr
Oxyopes ramosus lynggaupeedderkopp VU D2 V K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pardosa lasciva taigaulveedderkopp VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Pardosa schenkeli lavulveedderkopp VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pelecopsis parallela hullskalleedderkopp VU D2 Fl K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pellenes tripuncatus VU D2 Fl K SA PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus histrio lyngtrespringer VU D2 K SA PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Philodromus rufus gyllentrespringer VU D2 S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Phlegra fasciata stripehopper NT B1a((i))b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Phrurolithus minimus prikket kvikkjeger VU D2 K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata insularis spraglepiratedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Pirata piscatorius brempiratedderkopp VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Pirata uliginosus fuktpiratedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) V PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Roncus lubricus gresskorpion gressmosskorpion VU D2 S PåH Kjent Edderkoppdyr
Saaristoa firma hjertemattevever VU B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Edderkoppdyr
Salticus zebraneus harlekinsebrahopper NT B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Satilatlas britteni torvgropedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotinotylus clavatus alpeedderkopp VU D2 A SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus blackwalli husmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Scotophaeus quadripunctatus firprikkmuseedderkopp VU A2c; D2 Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Silometopus ambiguus kystspydedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) Ky PåH Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Silometopus incurvatus krokspydedderkopp NT B2a(ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Simitidion simile skjørtekamfot VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Singa nitidula elveglansvever VU D2 Fl PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Sitticus distinguendus sanddynehopper VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Sitticus inexpectus DD Ky SA PåH Edderkoppdyr
Sitticus saltator springhopper NT B2a((i))b(iii) Ky Ko PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Syarinus strandi bergskorpion bergmosskorpion NT B2b(ii) S PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Edderkoppdyr
Syedra gracilis gressmattevever EN B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Talavera aequipes solhopper VU D2 Ky K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Tetragnatha striata sivkjeveedderkopp VU D2 V PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Thanatus arcticus arktisspringer VU D2 S PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus arenarius strandspringer VU B2a(i,ii)b(iii) Ky SA PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Thanatus atratus svartryggspringer VU D2 K Ko SA PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Theridion montanum urskogkamfot VU D2 S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Titanoeca nivalis toprikket ullspinnedderkopp toprikket steinedderkopp VU D2 I B Ko PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Tmeticus affinis plogarmedderkopp VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Edderkoppdyr
Trichoncus vasconicus VU B2a(i,ii)b(iii) K SA PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Trogulus tricarinatus flatvevkjerring DD S Ko PåH Kjent Edderkoppdyr
Troxochrota scabra ugleedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Troxochrus nasutus neseedderkopp NT B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii) S PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Edderkoppdyr
Typhochrestus sylviae tromsedderkopp VU D2 S PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Xysticus albidus blekkrabbeedderkopp VU D2 Å K SA PåH Antatt Kjent Edderkoppdyr
Xysticus kochi gruskrabbeedderkopp NT B2a(i,ii)b(iii) K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes electus strandsvartedderkopp VU D2 Ky K PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Zelotes longipes kystsvartedderkopp VU D2 K PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Edderkoppdyr
Zelotes puritanus amerikasvartedderkopp VU D2 S K PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Edderkoppdyr
Neste