Søk Rødliste Med rammer

Biller

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

829

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acupalpus dubius VU B2a((i))b(iii) V K PåH Kjent Biller
Agabus nebulosus VU B2a(ii)b(iii) L PåH Kjent Antatt Antatt Biller
Agabus uliginosus VU B2a((i))b(iii) F L V PåH Fo Kjent Biller
Agabus undulatus RE L K PåH Biller
Agonum emarginatum NT B1b(iii)+2b(iii) Fl PåH Kjent Biller
Agonum marginatum VU B2a((i))b(iii) Fl PåH Kjent Kjent Biller
Agonum munsteri NT B1b(iii)+2b(iii) V PåH Kjent Antatt Biller
Amara infima VU B2a((i))b(i,ii,iii) Ky B PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Biller
Amara littorea RE B Å K Ko PåH Fo Biller
Amara montivaga NT B2b(ii,iii) K Ko PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Amara spreta NT D2 Ky Fo PåH Kjent Kjent Biller
Anthracus consputus VU D2 Fl PåH Kjent Biller
Badister dilatatus NT D2 Fl PåH Antatt Kjent Biller
Badister sodalis VU B2a((i))b(iii) Fl S PåH Kjent Biller
Bembidion argenteolum VU B2a((i))b(i,ii) Fl MF PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion dauricum VU B2a((i))b(iii) B Fo PåH Kjent Antatt Biller
Bembidion lapponicum NT B2b(i,ii,iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion litorale EN B2a(i)b(i,ii,iii) Fl PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion mckinleyi NT B2b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Biller
Bembidion nigricorne VU B2a((i))b(ii) S K Ko PåH Kjent Biller
Bembidion pallidipenne NT B2b(iii) F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion semipunctatum NT B2b(iii) Fl PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion stephensi NT B2b(i,ii) Fl B PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Bembidion yukonum NT B2b(iii) B Ko Kl PåH Kjent Kjent Biller
Bidessus unistriatus VU B2a(ii)b(iii) F L PåH Fo Kjent Biller
Brychius elevatus NT B2b(iii) L Fo Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Biller
Cacotemnus thomsoni NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Calosoma inquisitor larvedreper NT B2c(v) S PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Carabus arcensis NT B2a((i))b(iii) Ky S K PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Carabus cancellatus NT A2c; B2a((i))b(i,ii,iii) S K Ko Fo PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Biller
Carabus clathratus EN B2a(i)b(ii,iii) Fl PåH Fo Kjent Kjent Antatt Biller
Carabus convexus RE K Ko Fo PåH Biller
Carabus nitens NT A2c V Ky K Ukj PåH Fo Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Biller
Chlaenius nigricornis EN B2a(i)b(i,ii,iii) Fl PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Biller
Chlaenius tristis RE V PåH Fo Biller
Cicindela hybrida brun sandjeger VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Fl Ko PåH Kjent Kjent Biller
Cicindela maritima elvesandjeger EN B2a(i)b(ii,iii); C1+2a(i) Fl FA MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Cymindis macularis EN B2a(i)b(i,ii,iii) Ky K Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Dermestes laniarius RE Ky Ko PåH Biller
Diacheila polita NT D2 V A Fo Kl Kjent Biller
Dyschirius angustatus NT B2a((i))b(iii) Fl Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Dyschirius impunctipennis RE Ky Fo PåH Biller
Dyschirius obscurus NT D2 F Ky MF PåH Fo Kjent Biller
Dyschirius salinus NT B2b(iii) F PåH Fo Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Biller
Dytiscus semisulcatus EN B2a(i)b(ii,iii) L PåH Fo Antatt Kjent Antatt Kjent Biller
Elaphrus uliginosus EN B2a(i)b(ii,iii) F V K PåH Fo Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Globicornis emarginata VU B2a((i))b(ii,iii) S PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Biller
Graphoderus bilineatus VU B2a(ii)b(ii,iii) L Fo Kjent Kjent Biller
Graphoderus cinereus EN B2a(ii)b(iii) L Fo Kjent Kjent Biller
Gyrinus caspius VU B2a((i))b(iii) L PåH Kjent Kjent Biller
Gyrinus distinctus NT B2b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Antatt Biller
Gyrinus natator NT B2b(iii) L PåH Fo Antatt Kjent Kjent Biller
Gyrinus suffriani NT B2b(iii) L Fo Kjent Kjent Biller
Haliplus apicalis VU B2a((i))b(ii,iii) F L PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Haliplus fulvicollis VU B2a((i))b(iii) F L V Fo PåH Kjent Biller
Haliplus obliquus DD L Fo Kjent Biller
Haliplus variegatus VU B2a(ii)b(ii,iii) F L PåH Fo Antatt Kjent Biller
Harpalus distinguendus NT B2b(iii) K Ko PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Biller
Harpalus griseus EN B2a(ii)b(iii)c(ii) K Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Biller
Harpalus luteicornis VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Fo Kjent Antatt Biller
Hydaticus aruspex NT B2b(iii) L Fo Kjent Kjent Kjent Biller
Hydaticus transversalis EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Kjent Biller
Hydroporus elongatulus VU B2a((i))b(iii) L PåH Antatt Antatt Biller
Hydroporus neglectus NT B2b(iii) L PåH Fo Kjent Antatt Kjent Antatt Biller
Hygrotus confluens NT B2b(iii) F L PåH Kjent Kjent Biller
Hygrotus parallelogrammus VU B2a(ii)b(ii,iii) F L PåH Kjent Kjent Kjent Biller
Ilybius guttiger NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Biller
Ilybius quadriguttatus NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Kjent Antatt Biller
Ilybius similis NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Biller
Laccophilus biguttatus VU B2a((i))b(iii) L Fo Kjent Antatt Biller
Laccophilus poecilus VU B2a(ii)b(iii) L PåH Kjent Kjent Biller
Laccornis oblongus RE L PåH Fo Biller
Laemostenus terricola EN B2a(i)b(ii,iii) Ko PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Biller
Lebia cyanocephala RE Ky B K PåH Fo Biller
Licinus depressus NT B2b(iii) Ky K PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Biller
Lyctus linearis eikesplintbille EN B2a(i)b(iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Masoreus wetterhallii NT D2 Ky B Å Ko PåH Kjent Biller
Megatoma pubescens EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH Antatt Antatt Biller
Nebria livida RE F Fl PåH Fo Biller
Notiophilus aestuans NT B2b(iii) Ky Å K Ko PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Ocys quinquestriatus EN B2a(i)b(ii,iii) Ko PåH Antatt Kjent Biller
Ocys tachysoides VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) S PåH Kjent Biller
Odacantha melanura RE V PåH Fo Biller
Oodes helopioides EN B2a(i)b(ii,iii) L V PåH Fo Antatt Kjent Biller
Panagaeus bipustulatus CR B2a(i)b(iii) B Fo PåH Kjent Biller
Panagaeus cruxmajor NT B2b(iii) F Fl K PåH Kjent Antatt Kjent Biller
Perileptus areolatus NT B2b(iii) Fl PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Biller
Platyderus depressus NT D2 S K Kl PåH Kjent Biller
Platynus mannerheimii VU B2a((i))b(iii) V PåH Kjent Antatt Kjent Biller
Pogonus luridipennis CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Fo Kjent Biller
Pterostichus aterrimus RE V PåH Fo Biller
Pterostichus quadrifoveolatus NT B2c(v) B S PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Rhantus grapii NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Biller
Rhantus notaticollis NT B2b(ii,iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Biller
Sericoda quadripunctata NT B2c(iv,v) S PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Biller
Stephanopachys linearis furuhettebille EN B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH Antatt Kjent Biller
Stephanopachys substriatus granhettebille CR B2a(i)b(i,ii,iii) S PåH Antatt Antatt Antatt Antatt Biller
Trachypachus zetterstedti VU B2a((i))b(iii) S PåH Antatt Kjent Kjent Biller
Trechus fulvus VU B2a((i))b(iii) F PåH Fo Antatt Kjent Biller
Trechus rivularis NT B2b(iii) S PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Biller
Neste