Søk Rødliste Med rammer

Lepidoptera

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

462

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Acentria ephemerella hvit dammott VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Acossus terebra ospetredreper VU B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Acrolepiopsis betulella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix alstromeriana VU B1a(ii)b(ii)+2a(ii)b(ii) F PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix astrantiae EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix hypericella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix pallorella blek knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix quadripunctata hjorterotflatmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Agonopterix selini EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Agonopterix subpropinquella brun knoppurtflatmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Agriphila latistria sandnebbmott VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky PåH Antatt Sommerfugler
Amphisbatis incongruella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Sommerfugler
Bucculatrix albedinella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix bechsteinella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix maritima EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Bucculatrix ratisbonensis VU B1a((i))b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Calamotropha paludella dunkjevlenebbmott VU B1a((i))b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Catoptria fulgidella sanddynenebbmott VU B2a((i))b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Catoptria lythargyrella glansnebbmott EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Chrysoclista lathamella seljekrattmøll EN B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Chrysoclista linneella lindekrattmøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Cilix glaucata slåpetornsigdvinge EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adelogrammella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjectella VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjunctella EN B2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adspersella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ahenella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D2 Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albella VU B1a((i))b(ii)+2a((i))b(ii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albicans CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albitarsella VU B2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora arctostaphyli VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora asteris VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora badiipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora brevipalpella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora colutella liten lakrismjeltsekkmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora conspicuella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora cornutella CR B1a(i)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora directella EN B1a(i)b(iii)c(ii)+2a(i)b(iii)c(ii) B PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora expressella VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora frischella NT B2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora gallipennella stor lakrismjeltsekkmøll NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora granulatella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hackmani CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hydrolapathella EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ibipennella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora kuehnella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lassella RE F PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora limosipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lithargyrinella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora millefolii EN B2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora partitella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Coleophora potentillae NT B2a((i))b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora prunifoliae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ramosella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora salicorniae CR B1a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora siccifolia VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora svenssoni VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A SA Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora sylvaticella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora tamesis VU B2a(i)b(iii) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora uliginosella VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora unigenella NT B1a(i)+2a(i) A SA Kjent Sommerfugler
Coleophora vulnerariae EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler
Cosmopterix lienigiella takrørglansmøll CR B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Sommerfugler
Crambus heringiellus svart nebbmott NT B2a((i))b(iii) B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Crambus silvella starrnebbmott NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) V B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Crambus uliginosellus sumpnebbmott NT B2a(i)b(iii) V B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Cymatophorima diluta høsthalvspinner RE S PåH Kjent Sommerfugler
Depressaria artemisiae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria daucella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria depressana EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Depressaria silesiaca VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å Fo Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Diasemia reticularis beiteengmott EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Digitivalva arnicella EN B2a(i)b(ii,iii) Å Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Donacaula forficella flekksivmott VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista compsa NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista elegans VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) K PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Elachista eskoi CR B1a(i)b(iii) S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista krogeri NT D2 V SA Kjent Sommerfugler
Elachista quadripunctella RE S PåH Kjent Sommerfugler
Elachista subnigrella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eudonia laetella eikeskogsmosemott EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Eudonia pallida blek mosemott NT B2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Heinemannia laspeyrella gul krattmøll CR B1a(i)b(iii) B PåH Kjent Sommerfugler
Hypatopa segnella NT B1b(iii)+2b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Limnaecia phragmitella dunkjevleglansmøll VU B1a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Luquetia lobella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Å PåH Kjent Sommerfugler
Nemophora minimella VU B2a(i)b(iii) K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Ostrinia quadripunctalis flekkengmott EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Parapoynx stratiotata vasspestdammott VU B2a((i))b(iii) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Paratalanta hyalinalis knoppurtengmott NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pediasia contaminella rappnebbmott EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Pediasia fascelinella stripenebbmott VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Platytes cerussella dvergnebbmott NT B2a((i))b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Psammotis pulveralis pudderengmott VU B2a((i))b(iii) V B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pterotopteryx dodecadactyla leddvedfingermøll VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Pyrausta sanguinalis blodengmott CR B1a(i)b(iii) Ky B In PåH Kjent Sommerfugler
Schoenobius gigantella kjempesivmott EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Scoparia basistrigalis rotstrekmosemott NT D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Sitochroa palealis grønn engmott VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Tinagma dryadis NT B1a(i)+2a(i) A SA Kjent Sommerfugler
Neste