Søk Rødliste Med rammer

Coleophora

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

40

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Coleophora adelogrammella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjectella VU B1a((i))b(iv)+2a((i))b(iv) Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adjunctella EN B2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora adspersella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) Ky Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ahenella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii); D2 Å PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albella VU B1a((i))b(ii)+2a((i))b(ii) B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albicans CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora albitarsella VU B2a(i)b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora arctostaphyli VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora asteris VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora badiipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora brevipalpella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora colutella liten lakrismjeltsekkmøll EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora conspicuella CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora cornutella CR B1a(i)b(iii) V PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora directella EN B1a(i)b(iii)c(ii)+2a(i)b(iii)c(ii) B PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora expressella VU B2a((i))b(iii) B PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora frischella NT B2a((i))b(iii) K Fo PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora gallipennella stor lakrismjeltsekkmøll NT B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) B K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora granulatella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hackmani CR B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora hydrolapathella EN B1a(i)b(iii) Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ibipennella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora kuehnella VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lassella RE F PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora limosipennella EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora lithargyrinella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora millefolii EN B2a(i)b(iii) Ky B PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora partitella EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) B An Kjent Sommerfugler
Coleophora potentillae NT B2a((i))b(iii) Å K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora prunifoliae EN B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora ramosella VU B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) B Å PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora salicorniae CR B1a(i)b(iii) F PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora siccifolia VU D2 S PåH Kjent Sommerfugler
Coleophora svenssoni VU B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii) A SA Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora sylvaticella VU B2a(i)b(iii) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora tamesis VU B2a(i)b(iii) V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora uliginosella VU B2a((i))b(iii) Ky S PåH Kjent Kjent Sommerfugler
Coleophora unigenella NT B1a(i)+2a(i) A SA Kjent Sommerfugler
Coleophora vulnerariae EN B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii) Ky PåH Kjent Sommerfugler