Søk Rødliste Med rammer

Amylocorticiales

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

10

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Amylocorticium pedunculatum hinnejodskinn DD S Kjent Kjent Kjent Sopp
Amylocorticium subincarnatum rosenjodskinn EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Amylocorticium subsulphureum svoveljodskinn DD S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Anomoloma albolutescens prakthuldrekjuke gullfrynsekjuke VU D1 S PåH Kjent Kjent Kjent Sopp
Anomoloma myceliosum frynsehuldrekjuke frynsekjuke EN C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Anomoporia bombycina huldrekjuke EN C1+2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Anomoporia kamtschatica vatthuldrekjuke skyggekjuke VU C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Ceraceomyces borealis foldeskinn NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp
Ceraceomyces subapiculatus EN D1 S PåH Kjent Sopp
Irpicodon pendulus furupiggmusling NT C2a(i) S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Sopp