Søk Rødliste Med rammer

DDZygogonium norvegicum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Zygogonium norvegicum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble beskrevet fra Store Mysutjern ved Kongsberg som ny for vitenskapen. Lokaliteten er en kalksjø. Det er en trådformet alge som flyter i overflaten på vannet. Vi kjenner bare til dette ene funnet. Det er sannsynlig at det er mørketall, men fordi man kun kjenner én lokalitet er størrelsen på mørketallet nesten umulig å anslå korrekt. Arten må derfor settes til DD. Det er ikke usannsynlig at arten finnes i andre kalksjøer også, men inntil videre må vi forholde oss til dette ene funnet (typelokaliteten).   Algen er ikke funnet etter 1991.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Kadlubowska, J.Z. & A.Langangen. 1998. Zygogonium norvegicum sp.nov. (Zygnematales, Chlorophyta) from Norway. Nova Hedwigia. 66: 503-505