Søk Rødliste Med rammer

ENYpsolopha lucella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ypsolopha lucella
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(ii)c(ii)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne sommerfuglen lever på eik. I Norge kjent fra 12 lokaliteter ved Oslofjorden og Sørlandskysten. Arten opptrer mest enkeltvis, og forsvinner i perioder fra områder der den har vært påvist. På tross av intens innsamling er den ikke funnet i Agderfylkene etter 1995. Sist kjente funn ble gjort på Nesodden i Akershus i 2006. Ut fra dette mener vi at det pågår en reduksjon av forekomstarealet, og at arten fluktuerer kraftig. Mørketallet settes til 10.  Arten rødlistes i kategorien EN (truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • eik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen