Søk Rødliste Med rammer

NTYpsolopha falcella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ypsolopha falcella
NT
Sommerfugler
D2
DD

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på leddved. Den ble første gang funnet i Norge på Vågåmo i 1953. I løpet av årene 1981-1985 samlet C.F. Lühr inn mange eksemplarer på dette stedet. Det tyder på en etablert forekomst i området. Det er merkelig at arten ikke er funnet på andre lokaliteter på Østlandet. Den bør ettersøkes på egnede biotoper i Ottadalen og Gudbrandsdalen. Biotopen er utsatt for gjengroing og granplanting. Forekomsten på Vågåmo er sårbar fordi den befinner seg inne i et tettsted der det stadig skjer endringer av vegetasjonen. Vi setter mørketallet til 10. Arten får kategorien NT (nær truet).  

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • tosjiktet skog med busksjikt
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • lyng, lianer og småbusker

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124