Søk Rødliste Med rammer

ENWormaldia occipitalis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Wormaldia occipitalis
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)b(ii,iii,iv,v)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra Hordaland (Andersen 1979), Rogaland, og Telemark (Andersen et al. 1990) i til sammen 6 lokaliteter. Populasjonen i Hordaland beskrevet som egen underart (Andersen 1983). Ikke tatt i Rogaland etter 1943 og kan være forsvunnet muligens på grunn av sur nedbør. To av de tre kjente lokalitetene i Hordaland er ødelagt ved at bekkene er lagt i rør i forbindelse med vegarbeid og utbygging av båtplass. Lokaliteten i Telemark ligger i et mye benyttet turområde nær Breivik og Porsgrunn. Dette kan tyde på at det er en pågående bestandsreduksjon. Populasjonsstørrelsen på hver lokalitet er neppe over 50-250 individer.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • uorganisk substrat
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsplanter
  • moser
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • lauv og strøfall i ferskvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. 1979. Trichoptera. Fauna Hardangervidda 13: 1-18
 • Andersen, T. 1983. West Norwegian Wormaldia, with the description of Wormaldia occipitalis trifida ssp. n. (Trich., Philopotamidae). Aquatic Insects. 5: 201-207
 • Andersen, T., Ligaard, S. & Søli, G.E.E. 1990. Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Telemark, SE Norway. Fauna norvegica, Serie B. 37: 49-56