Søk Rødliste Med rammer

DDWittrockiella paradoxa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Wittrockiella paradoxa
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i Norge bare kjent fra typelokaliteten (Lyngør). Den vokser i strandenger sammen med cyanobakterier, enkelte andre grønnalger (Rhizoclonium) og høyere planter.Dette habitatet er lite studert, og arten er lite påaktet og derfor trolig høye mørketall. Dete sammen med norsk typelokalitet gjør at vi plasserer arten i kategori DD.Senere er arten funnet i Nederland og på De britiske øyer, samt begge kyster av Nord-Amerika.Arten er plassert i en separat familie innen Cladophorales, og av stor teoretisk interesse for fylogenien innen denne gruppen av grønnalger.

Referanser

  • Polderman, P.J.G. 1976. Wittrockiella paradoxa Wille (Cladophoraceae) in N.W. European saltmarshes. Hydrobiological bulletin. 10: 98-103
  • Wille, N. 1909. Algologische Notizen XV. Ûber Wittrockiella nov.gen. Nyt Mag. for Naturv. 47 (3): 211-224