Søk Rødliste Med rammer

CRVulpes lagopus

fjellrev njálla

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Vulpes lagopus
CR
Pattedyr (Norge)
C2a(i); D1

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

< 10 %

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Minimum antall voksne fjellrev i Norge 2008 var 66, og antall dokumenterte fjellrevynglinger samme år var 13 i Norge, 33 i Sverige og 0 i Finland (Eide et al. 2009).    Bestanden er både liten og sterkt fragmentert i hele Fennoskandia. Den er klassifisert som CR også i Sverige og Finland. Norge,  Sverige og Finland har igangsatt tiltak for å øke bestanden som intensiv utkyting av rødrev, samt foring i noen områder (Direktoratet for naturforvaltning 2003). Yngling og overlevelse er generelt svært avhengig av smågnagerbestanden, og særlig tilgang på lemen. Medregnet eventuelle kjønnsmodne individer som ikke reproduserte er det mulig at den reprodusksjonsdyktige bestanden kan være mer enn 50 dyr i visse år (som i 2008), men dette gir ikke grunnlag for å anta at den reprodusksjondyktige bestanden som gjennomsnitt over flere år framover vil ligge over 50 dyr. Direktoratet for naturforvaltning (2003) har publisert en handlingsplan for fjellrev og en ny handlingsplan kommer i 2010 (Direktoratet for naturforvaltning 2010).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • høgalpin sone
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Arktiske områder
  • nordarktisk tundrasone
  • mellomarktisk tundrasone
  • sørarktisk tundrasone

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Konkurrenter
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Direktoratet for naturforvaltning 2010. Handlingsplan for fjellrev DN Rapport
 • Direktoratet for naturforvaltning. 2003. Handlingsplan for fjellrev. DN Rapport 2003-2.
 • Eide, N. E., Landa, A., Flagstad, Ø., Andersen, R., van Dijk, J., Meås, R., Berntsen, F., & Bruteig, I. E. 2009. Bevaringsbiologi fjellrev--framdriftsrapport 2007-2008 NINA Rapport 390: 57 s
 • Eide, Nina