Søk Rødliste Med rammer

DDVirgularia glacialis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Virgularia glacialis
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er rapportert med få funn fra Norskekysten (Varangerfjorden), og er ellers kjent fra nordlige havområder (Ø Grønland, N Island, og Karahavet). Kategori DD velges på grunn av lite kunnskap om arten i norske områder.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Hansson, HG. 1998. NEAT (North East Atlantic Taxa): South Scandinavian marine Annelida Check-List. Internet pdf Ed., Aug. 1998.
  • http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/neat_pdf/NEAT*Coelenterata.pdf