Søk Rødliste Med rammer

NTVespertilio murinus

skimmelflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Vespertilio murinus
NT
Pattedyr (Norge)
D1
NT

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Skimmelflaggermusa påvises lettest om høsten når hannene utfører en "sangflukt" ved høye bygninger eller bergvegger, og de fleste funn i Norge er av denne typen. Arten er i hovedsak påtruffet i Sørøst-Norge, men den er også påvist spredt i fjordstrøkene nord til Trondheim og på det indre av Østlandet (Isaksen m.fl. 1998, Michaelsen m.fl. 2003, Michaelsen & van der Kooij 2004, Sunding 2007). Fare for forveksling med andre arter gjør det vanskelig å forholde seg til rapporter om jaktende dyr dersom anayserbare lydopptak ikke foreligger. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling er helt ukjent. Skimmelflaggermus vurderes imidlertid som en fåtallig og lokal art, med en bestandsstørrelse som godt kan være på færre enn 2000 reproduserende individer. Arten klassifiseres på dette grunnlag som Nær truet (NT), men det er behov for bedre kunnskap om dens status.

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • Konstruert fastmark
  • Konstruert fastmark

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • Michaelsen, T.C. & Kooij, J. van der. 2004. Kartlegging av flaggermus i Sogn og Fjordane. Kunnskapsstatus 2004. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 11. 28+22 s.
 • Michaelsen, T.C., Grimstad, K.J., Soot, K.M., Heggset, J. & Jordal, J.B. 2003. Kartlegging av flaggermus i Møre og Romsdal. Kunnskapsstatus 2002. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 10. 25+28 s.
 • Sunding, M.F. 2007. De vanligste flaggermusartene i Norge. Fauna 60 (3-4): 104-108.