Søk Rødliste Med rammer

NTVertagopus arcticus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Vertagopus arcticus
NT
Spretthaler
A3c+4c; D2

Artsinformasjon

> 50 %

< 1 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til fuktmarker langs permanente snøleier og har en nordlig sirkumpolar utbredelse (Svalbard, kun Nordaustlandet). I Norge kjent fra åtte lokaliteter i Troms og Finnmark, samt fra Snøhetta (2.150 moh) på Dovre. Også kjent fra høyfjell i N.Sverige. I Troms går den over 1.300 moh på innlandet, ned mot 800 m i kystfjella. I Finnmark på snøleier ned mot havnivå (Seglodden, Båtsfjord). Eneste tenkbare trussel mot arten er temperaturstigning/nedbørsendring som fører til at permanente snøleier forsvinner i leveområdet. Den faren er imidlertid reell, og arten vurderes etter A-kriteriene. D-kriteriene gir samme truethetskategori (NT), men noen få ytterligere funn vil føre til at den ikke er rødlista. I framtiden bør derfor A- eller B-kriteriene anvendes på denne arten.

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • høgalpin sone
  • mellomalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie
  • seint snøleie
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • permafrostmark
  • flytjordsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 1976. Collembola from mountains in South Norway Norwegian Journal of Entomology 23: 127-137
 • Fjellberg, A. 1988. The collembole fauna of Troms and Finnmark, North Norway (Collembola) Fauna norvegica Serie B 35: 5-20
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.