Søk Rødliste Med rammer

NTTroxochrus nasutus

neseedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Troxochrus nasutus
NT
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 40000 km²

< 4000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Troxochrus nasutus er knyttet til eldre skoger med lite eller ingen skogbunnsvegetasjon. Den ser ut til å være vidt utbredt i Sør-Trøndelag hvor den mulgens kan oppfattes som en karakterart for eldre barskog (kystgranskog), men ellers er utbredelsen fragmentert. Det finnes etter alt å dømme store mørketall hva forekomst angår, men de få registrerte funnene og avhengigheten av eldre skog taler for at arten er sjelden og spordisk forekommende i det meste av sitt potensielle utbredelseområde i Norge. Arten er kjent fra både Sverige og Finland, alle funnene der er lenger sør enn i Norge. Forekomst ellers i Europa er begrenset til Alpene. På denne bakgrunn vurderes arten som NT etter kriteriene B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii). Det kan her bemerkes at arten er en av de meget få av våre edderkopparter som kan finnes i koloniske nett, selv om dette fenomenet så langt ikke har blitt observert i Norge.

Ingen kjente funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
 • Tømmerås, B. Å. et al. 2000. Effekter av fragmentering på biodiversitet i skog. NINA Fagrapport. 40: 1-89