Søk Rødliste Med rammer

ENTrifurcula eurema

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trifurcula eurema
EN
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten minerer blad av tiriltunge. Den er kjent fra to lokaliteter på Sørlandskysten samt en lokalitet i Lærdal i indre Sogn. Biotopen er tørre steder der næringsplanten vokser. Levestedene påvirkes negativt av gjengroing, utbygging og slitasje. Dette fører til fragmentering av forekomstene. Av den grunn er arten utsatt, og rødlistes med kategori EN. Dette er en av de mest sjeldne dvergmøllartene i Norden. I Sverige er den kun påvist på Gotland. I Danmark finnes den i Vest-Jylland.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • lågurtkulturmarkseng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen