Søk Rødliste Med rammer

VUTrifurcula cryptella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trifurcula cryptella
VU
Sommerfugler
B2a(i)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten minerer blad av tiriltunge. Den er kjent fra 9 lokaliteter spredt fra Farsund til Haram på Normøre. Biotopen er tørre steder der næringsplanten vokser. Levestedene påvirkes negativt av gjengroing, utbygging og slitasje. Dette fører til fragmentering av forekomstene. Av den grunn er arten sårbar, og rødlistes med kategori VU.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • lågurtkulturmarkseng
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen