Søk Rødliste Med rammer

NTTrichophaga scandinaviella

gulpebollemøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trichophaga scandinaviella
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
LC

Artsinformasjon

5 - 25 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på dødt animalsk avfall, og er klekket fra ugleboller. Utover dette er lite kjent om artens biologi. Det er mye som tyder på at den er knyttet til rovfugler og utnytter avfallet fra deres måltider. Derfor kan ødeleggelse av levestedet for uglene også være et problem for sommerfuglen. I Norge er den kjent fra fire vidt atskilte lokaliteter, fra Arendal i sør til Alta i nord. Det er sannsynlig at den har mange uoppdagede forekomster, og vi setter mørketallet til 40. Det innebærer at arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > bo og reir
  • fuglereir
  • pattedyrbo
 • Terrestrisk
  • dødt plantematerial
  • dødt animalsk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen