Søk Rødliste Med rammer

NTTriaenodes unanimis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Triaenodes unanimis
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra en lokalitet i Telemark, en lokalitet i Vestfold og to lokaliteter i Akershus. Arten er antagelig mer utbred i Oslofjordsområdet. På bakgrunn av lite forekomst areal kombinert med fragmenterte leveområder vurderes arten til NT.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. & Søli, G.E.E. 1992. Triaenodes unanimis McLachlan, 1877 (Trich., Leptoceridae), a new caddis fly for Norway. Fauna norvegica, Serie B. 39: 93-94