Søk Rødliste Med rammer

VUTriaenodes reuteri

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Triaenodes reuteri
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bare kjent fra en lokalitet, Reddalsvann i Grimstad, Aust-Agder (Andersen et al. 1990). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

Hovedhabitat

  • Ferskvannssystemer

Naturtyper

  • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
    • boreonemoral sone
  • Ferskvann
    • Innsjø

Referanser

  • Andersen, T., Hansen, L.O., johanson, K.A., Solhøy, T. & Søli, G.E.E. 1990. Faunistical records of Caddis flies (Trichoptera) from Aust-Agder and Vest-Agder, South Norway. Fauna norvegica, Serie B. 37: 23-32