Søk Rødliste Med rammer

VUTriaenodes detruncatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Triaenodes detruncatus
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D2
CR

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra en lokalitet i Sør-Varanger, Finnmark (Tobias 1976). Dette gjør at den vil være utsatt for tilfeldige trusler, f.eks. akutt forurensing, og basert på føre var tilnærming settes kategori til VU etter D2 kriteriet. Vi har ingen kunnskap om nåværende status for bestanden eller habitatet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • Ferskvann
  • Innsjø

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing
  • I vann
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Tobias, W. 1976. Köcherfliegen und Steinfliegen einiger Gewässer in Sör Varanger (Nord-Norwegen) (Trichoptera, Plecoptera). IV: Trianodes detruncatus Martynov neu für Norwegen. Senckenbergiana biologica 57: 49-53